Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019...
Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam    

* Ngày ban hành: 10/8/2021.

* Ngày có hiệu lực: 20/8/2021

 * Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:  

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 1:

“a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp - Quy hoạch;

- Phòng Kinh tế ngành và Hạ tầng cơ sở;

- Phòng Hợp tác đầu tư;

- Phòng Đăng ký Kinh doanh;

- Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư;

- Thanh tra Sở”.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.