Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý nhà nư...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 28/8/2020.

* Ngày có hiệu lực: 10/9/2020.

* Văn bản bị sửa đổi: Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý nhà nước về Giá

* Nội dung chính:                                                                                                                     

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND Sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về Giá ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Theo đó, khoản 2, Điều 5, Mục 2, Chương II được sửa đổi như sau:

“2. Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

Sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có giá mua từ 100 triệu đồng trở lên/lần mua, đơn vị mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuê đơn vị có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực thẩm định giá theo quy định thực hiện thẩm định giá trị trước khi mua sắm.

Kết quả thẩm định giá là căn cứ để đơn vị mua sắm hàng hóa, dịch vụ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo mua sắm hàng hoá, dịch vụ theo quy định.”

Khoản 1, 2, Điều 6, Mục 2, Chương II cũng được sửa đổi như sau:

“Điều 6. Phân công trách nhiệm thẩm định giá

1. Sở Tài chính thực hiện thẩm định giá hoặc đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá đối với đơn vị dự toán cấp tỉnh trong các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 44 Luật giá năm 2012.

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định giá hoặc đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá đối với đơn vị dự toán cấp huyện trong các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 44 Luật giá năm 2012.”

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.​


Tin liên quan