Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hà Nam

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 19/5/2024

* Ngày có hiệu lực: 01/6/2024

* Nội dung chính:

Quyết định này bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam:

- Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ

Tin liên quan