Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất...
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 17/8/2020.

* Ngày có hiệu lực: 01/9/2020.

* Văn bản bị sửa đổi: Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Nội dung chính:

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, như sau:

“Điều 12. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.”.

Quyết định này bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 8 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.


Tin liên quan