Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Uỷ ban ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 04/4/2023

* Ngày có hiệu lực: 18/4/2023

* Nội dung chính:

Quyết định này Bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015  của  Uỷ ban  nhân  dân  tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu  giá  quyền  khai  thác  khoáng  sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin liên quan