Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 24/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 04/04/2023

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quyết định này

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở tài nguyên và Môi trường

Tin liên quan