Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 29/7/2021.

* Ngày có hiệu lực: 16/8/2021.

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không.

* Nội dung chính:

Quyết định này ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó nội dung các tiêu chí và số điểm cho từng tiêu chí như sau:         

- Tiêu chí về trụ sở của Văn phòng công chứng: Tối đa 30 điểm;

- Tiêu chí về công chứng viên: Tối đa 35 điểm;

- Tiêu chí về tổ chức nhân sự: Tối đa 25 điểm.

- Tiêu chí về cơ sở vật chất: Tối đa 10 điểm.

Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí quy định trên là 100 điểm.

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được xét duyệt phải có đủ 04 tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này và đạt từ 75 điểm trở lên đối với địa bàn thành phố; từ 70 điểm trở lên đối với địa bàn thị xã và từ 65 điểm trở lên đối với địa bàn các huyện.

Quyết định cũng quy định việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật; Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện, bảo đảm tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trên địa bàn…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.