Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ s...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn...
Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 15/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 03/4/2023

* Nội dung chính:

Quyết định này sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam như sau:

“1. Tổng diện tích các phòng máy:

a) Khu vực thành phố: Tối thiểu 50m2;

b) Khu vực thị xã, thị trấn và khu vực các xã là đô thị loại V: Tối thiểu 40m2;

c) Các khu vực còn lại: Tối thiểu 30m2.”

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan