Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, b...

Thủ tục Hành chính  
Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

1. Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021

2. Phụ lục

Tin liên quan