Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 Ban hành Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 Ban hành Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 15/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 27/3/2023

* Nội dung chính:

Quyết định này ban hành Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và công nhận “xã nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Quyết định cũng quy định nhiệm vụ của các Sở, ngành được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí:

- Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, các Sở, ngành ban hành Văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 do ngành phụ trách trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

- Các Sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, hồ sơ minh chứng, thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt chuẩn từng chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách đối với từng xã để phục vụ công tác thẩm định đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 sau đạt chuẩn trên địa bàn để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững…

Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ vào hướng dẫn của các Sở, ngành phụ trách tiêu chí xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí của các xã trên địa bàn theo Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn và chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

     - Hàng năm các huyện, thị xã, thành phố đánh giá, thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của các xã. Hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin liên quan