Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam    

* Ngày ban hành: 21/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2021

 * Văn bản bị bãi bỏ: Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;

 * Nội dung chính:

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1, như sau: “Điều 1. Vị trí chức năng: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai, tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường, chất thải rắn; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ”. 

- Bổ sung khoản 24 Điều 2, như sau: “Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

24. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh”. 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 3, như sau: 

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Khoáng sản;

d) Phòng Giao đất - Định giá đất;

đ) Phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ;

e) Phòng Nước và Biến đổi khí hậu;

f) Chi cục Bảo vệ môi trường.” 

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường.