Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam                

* Ngày ban hành: 01/7/2020

* Ngày có hiệu lực: 10/7/2020

* Văn bản bị thay thế:Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Theo Quyết định 16/2020/QĐ-UBND, Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh (trừ thuốc) gồm:

a) Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến:

- Bộ máy vi tính: Bao gồm cả máy tính xách tay, máy tính để bàn; riêng máy tính để bàn gồm: cả bàn máy vi tính và thiết bị lưu điện (số lượng mua từ 03 bộ máy trở lên cho mỗi loại tài sản đối với một đơn vị trực tiếp sử dụng). Không áp dụng cho bộ máy vi tính cấu hình cao chuyên dùng cho ngành Phát thanh Truyền hình;

- Máy photocopy;

- Máy chiếu (bao gồm cả màn hình);

b) Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên/1 lần mua sắm đối với một đơn vị trực tiếp sử dụng;

c) Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng đặc thù phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các đơn vị Y tế công lập thực hiện theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế;

d) Đối với các loại tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung nêu trên: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hà Nam thực hiện đấu thầu mua sắm theo quy định pháp luật hiện hành của nhà nước;

Các đơn vị được phân công mua sắm tài sản tập trung gồm:

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị trực thuộc huyện, xã quản lý.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.

- Giao Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.

- Giao Sở Tài chính thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị khối tỉnh (trừ các đơn vị thuộc ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo).

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.


Tin liên quan