Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

* Người ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 15/5/2020

Ngày có hiệu lực: 01/7/2020

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước”.

* Nội dung chính: 

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Cụ thể:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia quy định nội dung quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia về danh mục chi tiết; tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng; bảo quản; sử dụng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; kho dự trữ quốc gia; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước; báo cáo thống kê; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia.

Nguyên tắc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia:

- Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời.

- Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh.

- Tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hằng năm theo quy định.

Danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ quốc gia:

- Xăng ô tô.

- Dầu Diesel.

- Dầu mazut.

- Nhiên liệu dùng cho quân sự.

- Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng.

- Dầu thô.

- Các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Quy chế quy định cụ thể về: Nhập, xuất, mua, bán xăng dầu dự trữ quốc gia; bảo quản, sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia; Thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật xăng dầu dự trữ quốc gia; Cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước; chế độ báo cáo thống kê xăng dầu dự trữ quốc gia.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm của UBND tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.