Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 15/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 27/3/2023

* Nội dung chính:

Quyết định này quy định các định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông được áp dụng để lập dự toán kinh phí và tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình khuyến nông, các mô hình, dự án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, Quyết định ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông như sau:

1. Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Trồng trọt: Phụ lục 01.

2. Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Chăn nuôi - thú y: Phụ lục 02.

3. Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản: Phụ lục 03.

4. Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp: Phụ lục 04.

5. Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực đào tạo huấn luyện: Phụ lục 05.

6. Định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực thông tin truyền thông: Phụ lục 06.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

 - Trách nhiệm khác: Không

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin liên quan