Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 21/7/2021.

* Ngày có hiệu lực: 02/8/2021.

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không.

* Nội dung chính:

Quyết định này phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng tại khu vực đô thị và các khu chức năng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phân cấp quản lý như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về cây xanh, chiếu sáng đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh, phân công, phân cấp quản lý theo quy định.

- Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh, chiếu sáng đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị trên địa bàn quản lý hành chính.

- Ban quản lý các khu công nghiệp quản lý cây xanh, chiếu sáng thuộc phạm vi quản lý theo quy chế hoạt động của đơn vị và các quy định của Nhà nước.

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ cây xanh, chiếu sáng thực hiện công tác quản lý, duy trì thường xuyên, phát triển cây xanh, chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án quản lý, bảo vệ hệ thống cây xanh, chiếu sáng thuộc phạm vi dự án do đơn vị đang triển khai thực hiện (trong thời gian chưa bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng).

- Các tổ chức, cá nhân tự quản lý cây xanh sử dụng hạn chế trong phạm vi công trình, khu vực do mình quản lý (trừ cây được bảo tồn).

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng.