Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ng...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam...
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam                

* Ngày ban hành: 19/6/2020.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2020.

* Văn bản bị sửa đổi:Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Nội dung chính:

Quyết định sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

“Điều 4. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam”

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ.


Tin liên quan