Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 Bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ba...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 Bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam


* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 08/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 20/3/2023

* Nội dung chính:

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tin liên quan