Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 10/20...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh...
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam. 

* Ngày ban hành: 19/6/2020

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2020

* Văn bản bị sửa đổi: Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

“a) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;                                 

- Thanh tra;

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

- Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

- Phòng Quản lý Xây dựng;

- Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản;

- Chi cục Giám định xây dựng.”

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng.


Tin liên quan