Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy vă...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 24/4/2023

* Ngày có hiệu lực: 15/6/2023

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Nội dung chính:                                                                    

Ngày 24/4/2023 Thủ tướng ban hành Quyết định 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Hiện hành, theo Quyết định 03/2018/QĐ-TTg thì Tổng cục Khí tượng Thủy văn gồm có 16 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và 06 tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Quyết định 10/2023/QĐ-TTg thì các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có sự thay đổi và chỉ còn 13 đơn vị. Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn sẽ gồm có:

(1) 06 tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

- Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn;

- Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Tổng cục.

(2) 13 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục Khí tượng Thủy văn:

- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia;

- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia;

- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn;

- Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn;

- Trung tâm Hải văn;

- Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ;

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường