Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông v...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 02/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 15/4/2024

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022.   

* Nội dung chính:

Quyết định này ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các tổ chức và cá nhân liên quan.

3 Tiêu chí bao gồm:

- Tiêu chí 1. Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục;

- Tiêu chí 2. Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tiêu chí 3: Các yếu tố đi kèm sách giáo khoa

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin liên quan