Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 06/QĐ-HĐXTVC ngày 17/02/2020 Ban hành danh mục tài liệu phục vụ việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 06/QĐ-HĐXTVC ngày 17/02/2020 Ban hành danh mục tài liệu phục vụ việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam năm 2020.
Quyết định số 06/QĐ-HĐXTVC ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức - Sở Tư pháp Hà Nam Ban hành danh mục tài liệu phục vụ việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam năm 2020.