Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ

* Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 05/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 15/4/2024

* Nội dung chính:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ như sau:

- Sửa đổi khoản 19, 20, 21 Điều 3 như sau:

“19. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

20. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam.

21. Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:

“4. Học viện tiếp nhận và tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, bảo đảm quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện. Hoạt động đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại trụ sở chính và Phân hiệu của Học viện được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Không.

Tin liên quan