Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

* Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 24/02/2023

* Ngày có hiệu lực: 15/4/2023

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

* Nội dung chính:                                                                    

Thủ tướng ban hành Quyết định 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trong đó bổ sung một số chỉ tiêu thống kê về đất đai, dân số cấp tỉnh như sau:

- Diện tích và cơ cấu đất;

- Dân số, mật độ dân số;

- Số hộ; (Bổ sung)

- Tỷ số giới tính khi sinh;

- Tỷ suất sinh thô;

- Tổng tỷ suất sinh;

- Tỷ suất chết thô;

- Tỷ lệ tăng dân số;

- Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần;

- Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh;

- Số cuộc kết hôn;

- Tuổi kết hôn trung bình lần đầu;

- Số vụ ly hôn; (Bổ sung)

- Tuổi ly hôn trung bình; (Bổ sung)

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh;

- Số trường hợp tử vong được đăng ký khai từ

- Tỷ lệ đô thị hóa. (Bổ sung)

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư