Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên đ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 18/3/2022

* Ngày có hiệu lực: 28/3/2022

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam và bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh.

* Nội dung chính:

Quy định này quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản. Những nội dung không quy định trong Quy định này, thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản, Luật Khoáng sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu giá quyền khai thác khoảng sản; các tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Quy định cũng quy định cụ thể các vấn đề như: điều kiện của tổ chức tham gia phiên đấu giá; đối tượng không được tham gia đấu giá; khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; giá khởi điểm, cách xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiền đặt trước; bước giá; hình thức trả giá; phương thức thu tiền, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xử lý vi phạm…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

 - Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.​


Tin liên quan