Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bồi t...

Thủ tục Hành chính  
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước, hoà giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp.
Tin liên quan