Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023.

2. Phụ lục