Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất...
Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 09/12/2022

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2023

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Các nội dung hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mẫu hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết bao gồm:

- Đơn đề nghị của đơn vị chủ trì liên kết.

- Dự án liên kết.

- Biên bản thỏa thuận cử đơn vị đại diện làm chủ trì liên kết đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau.

- Bản sao công chứng các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Bản sao công chứng hợp đồng liên kết.

Quy trình lựa chọn, phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết:

- Khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án, kế hoạch liên kết.

- Thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, kế hoạch liên kết.

- Phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết.

Tin liên quan