Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 19/8/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/9/2021

 * Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam 

* Nội dung chính:  

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công  Thương tỉnh Hà Nam như sau: 

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1: “Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân  dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công  nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây  dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công  nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; lưu thông hàng hoá  trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử;  dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội  nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn”. 

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 3: 

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: - Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; 

- Phòng Quản lý thương mại; 

- Phòng Quản lý công nghiệp; 

- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; 

- Phòng Quản lý năng lượng.” 

3. Bãi bỏ điểm d, khoản 6, Điều 2.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Công thương.