Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến các quy định về GPMB tại huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện  
Phổ biến các quy định về GPMB tại huyện Kim Bảng


Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về giải phóng mặt bằng (GPMB) tại cơ sở,  Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phòng Tư pháp, Hội Phụ nữ huyện Kim Bảng, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về GPMB cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, cán bộ Hội Phụ nữ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Sở đã phổ biến các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, như: các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, thẩm quyền thu hồi; trình tự thu hồi đất; bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất...

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về GPMB cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố./.