Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

* Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội

* Ngày ban hành: 02/6/2020

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2020

* Nội dung chính:

Mức giảm trừ gia cảnh: Điều chnh mức giảm trừ gia cnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sa đi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Không.