Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 11/9/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch như sau: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021 - 2025 khoảng 32 - 34% GDP, tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16 - 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao; số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn;…

Ngoài ra, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 2.870.000 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương 1.500.000 tỷ đồng; Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.370.000 tỷ đồng. Số vốn phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương như sau: Phân bổ vốn ngân sách trung ương 1.090.014,445 tỷ đồng; Phân bổ vốn ngân sách địa phương 1.233.000 tỷ đồng.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan