Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 26/2021/QH15 của Quốc hội Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ t...

Nghị quyết số 26/2021/QH15 của Quốc hội Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 28/7/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 26/2021/QH15 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Khái; ông Vũ Đức Đam; ông Lê Văn Thành.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không