Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 11/9/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/07/2021, Quốc hội đã ra Nghị quyết 25/2021/QH15 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025 như sau: Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; Phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;…

Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước bố trí cho Chương trình tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương là 39.632 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng. Chương trình thực hiện trên địa bàn nông thôn của cả nước, bao gồm: các thôn, các xã, các huyện, các thị xã và thành phố thuộc tỉnh có xã của 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không