Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 -2025

Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 -2025

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 11/9/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch như sau: Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước bình quân không thấp hơn 16% GDP; Tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng; Tổng mức vay trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 3,068 triệu tỷ đồng; Tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7 % GDP;…

Bên cạnh đó, Quốc hội đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau: Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư; Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022; Nâng cao hiệu quả phân bố, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách Nhà nước gắn với đề cao trách nhiệm của Bộ, cơ quan Trung và địa phương; Đến 2025, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập;…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không