Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 22/2021/QH15 của Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngâ...

Nghị quyết số 22/2021/QH15 của Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 11/9/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 22/2021/QH15 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo đó, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính số tiền 2.240.210 triệu đồng.

Ngoài ra, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 như sau: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.139.639.446 triệu đồng bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang năm 2019, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2018, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Bội chi ngân sách nhà nước là 161.490.730 triệu đồng bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương;…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không