Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 20/2021/QH15 của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Nghị quyết số 20/2021/QH15 của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 28/7/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 20/2021/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên sau đây: Thủ tướng Chính phủ; 04 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các Bộ; 04 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan