Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 08/12/2020

* Ngày có hiệu lực: 18/12/2020

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:  

Nghị quyết này nhất trí thông qua Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam với một số nội dung chính sau:

- Về thu ngân sách nhà nước: Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 62.356 tỷ đồng, tăng khoảng 1,62 lần so với giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 14,1% GRDP, trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí khoảng 10,8% GRDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 83-84% trong tổng thu ngân sách nhà nước, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bình quân chiếm khoảng 16-17% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Đến năm 2025, dự kiến thu ngân sách nhà nước khoảng 16.063 tỷ đồng.

- Về chi ngân sách địa phương: Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tích cực, hợp lý. Tổng chi ngân sách địa phương cả giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 50.808 tỷ đồng.

- Về bội chi ngân sách nhà nước và nợ công: Đảm bảo hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Nghị quyết cũng đề ra các giải pháp chủ yếu như:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chủ động xử lý các tác động đến nguồn thu ngân sách, quyết tâm phấn đấu thu NSNN đạt và vượt dự toán giao. Quyết liệt chỉ đạo chống thất thu thuế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Phát huy tốt nguồn lực đất đai để tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo theo mục tiêu, định hướng đã đề ra. Từng bước quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ (kết quả đầu ra). Bố trí chi ngân sách theo hướng tích cực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên bố trí chi lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế; lồng ghép nguồn lực của địa phương cùng với nguồn lực của ngân sách trung ương thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo... đảm bảo các chính sách ưu đãi của nhà nước đến người dân.

- Tiếp tục việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, triển khai Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kiện toàn, sắp xếp bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính. 

Tin liên quan