Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có s...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 20/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2023

* Nội dung chính:

Nghị quyết này ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH và CN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH và CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trong đó, quy định một số nội dung như:

- Dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ

+ Tiền thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ KH và CN được tính theo số tháng quy đổi thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ. Định mức chi thù lao cho chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh tối đa không quá 32 triệu đồng/người/tháng đối với nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh và định mức chi thù lao cho chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở bằng 50% mức chi thù lao cho chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh. Đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh khác, mức chi thù lao tối đa không quá 0,8 lần mức chi của chủ nhiệm nhiệm vụ.

+ Trong trường hợp thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN không đủ một tháng, dự toán chi thù lao được tính theo mức thù lao của số ngày tham gia thực hiện nhiệm vụ của chức danh hoặc nhóm chức danh tương ứng. Mức thù lao ngày được tính trên cơ sở mức thù lao của một tháng chia cho 22 ngày.

- Dự toán chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị, tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra Quy định này quy định mức chi thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học đối với nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh, cấp cơ sở, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh

Nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở

1

Người chủ trì

buổi hội thảo

1.600

800

2

Thư ký hội thảo

buổi hội thảo

400

200

3

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

báo cáo

2.400

1.200

4

Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo

báo cáo

1.200

600

5

Thành viên tham gia hội thảo

thành viên/buổi

240

120

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ

Tin liên quan