Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 14/2021/QH15 của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 14/2021/QH15 của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 26/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 26/7/2021

* Nội dung chính:

Ngày 26/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 14/2021/QH15 về việc bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 4/2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan