Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đế...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 06/7/2023

* Ngày có hiệu lực: 16/7/2023

* Nội dung chính:

Nghị quyết này quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

- Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức chi: 150.000 đồng/người/ngày.

- Các trường hợp còn lại (người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) mức chi: 200.000 đồng/người/ngày.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan