Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 14/7/2020.

* Ngày có hiệu lực: 25/7/2020.

* Nội dung chính:  

Nghị quyết nhất trí chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý có quy mô chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, nhưng phải đảm bảo khả năng cân đối vốn đầu tư của tỉnh.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không. 

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Tin liên quan