Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh...
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 20/4/2022

* Ngày có hiệu lực: 01/5/2022

* Văn bản bị thay thế: Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

“4. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm):

a) Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2: bằng mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại cột 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế.

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế”.


Tin liên quan