Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch v...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 06/7/2023

* Ngày có hiệu lực: 16/7/2023

* Nội dung chính:

Nghị quyết này quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó mức thu phí, lệ phí như sau:

STT

Khoản Phí, Lệ phí

Mức thu

I

Phí


1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

95% mức thu phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

2

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

3

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (Phí đăng ký biện pháp bảo đảm)

60% mức thu phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

4

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

II

Lệ phí

40% mức thu lệ phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

3

Lệ phí đăng ký kinh doanh

4

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

5

Lệ phí hộ tịch

Trong quá trình thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định tại Nghị quyết này, trường hợp số tiền phí, lệ phí phải nộp là số tiền lẻ thì tổ chức thu phí tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí, lệ phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống 0 đồng, từ 500 đồng đến dưới 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan