Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 24/4/2023

* Ngày có hiệu lực: 10/5/2023

* Nội dung chính:

Nghị quyết này điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất thu được khi thực hiện đầu tư xây dựng một số khu đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương như nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 783/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023. Cụ thể các dự án khu đô thị tại các vị trí sau:

1. Khu đô thị Tiên Tân, thành phố Phủ Lý thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.

2. Khu đô thị Lam Hạ, thành phố Phủ Lý thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính

Tin liên quan