Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quả...

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

* Cơ quan ban hành: Chính phủ.

* Ngày ban hành: 04/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2022

* Nội dung chính:

Ngày 04/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tại văn bản này đã bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Đồng thời, đã bãi bỏ thẩm quyền quyết định chủ trương một số chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu cơ quan chủ quản.

Cụ thể, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định mới nhất như sau:

- Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Dự án quan trọng quốc gia.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

+ Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định;

+ Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong các trường hợp sau:

Chương trình, dự án nhóm A và nhóm B; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép;

- Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức mình quản lý, trừ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý, trừ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị định bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh như sau:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

- UBND cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị được quy định hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan;

- Căn cứ ý kiến thẩm định của đơn vị có chức năng, ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin liên quan