Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

* Cơ quan ban hành: Chính phủ.

* Ngày ban hành: 20/4/2023.

* Ngày có hiệu lực: 15/5/2023.

* Văn bản bị thay thế: Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

* Nội dung chính:

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính - ngân sách (bao gồm: Ngân sách nhà nước; ngân quỹ nhà nước; nợ công; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính gồm 24 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ, cụ thể như sau:

Các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

+ Vụ Ngân sách nhà nước.

+ Vụ Đầu tư.

+ Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

+ Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

+ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

+ Vụ Hợp tác quốc tế.

+ Vụ Pháp chế.

+ Vụ Tổ chức cán bộ.

+ Thanh tra.

+ Văn phòng.

+ Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

+ Cục Quản lý công sản.

+ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

+ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

+ Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

+ Cục Quản lý giá.

+ Cục Tin học và Thống kê tài chính.

+ Cục Tài chính doanh nghiệp.

+ Cục Kế hoạch - Tài chính.

+ Tổng cục Thuế.

+ Tổng cục Hải quan.

+ Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước.

+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

So với Nghị định 87/2017/NĐ-CP , không còn quy định về Vụ Chính sách thuế và Vụ Thi đua - Khen thưởng mà thay vào đó là Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

Trong đó, Vụ Ngân sách nhà nước có 4 phòng (giảm 1 phòng); Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp có 4 phòng; Vụ Đầu tư có 4 phòng; Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có 4 phòng; Vụ Pháp chế có 5 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 7 phòng (tăng 2 phòng); Vụ Hợp tác quốc tế có 4 phòng.

Các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài chính gồm:

+ Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

+ Thời báo Tài chính Việt Nam.

+ Tạp chí Tài chính.

+ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và danh sách các đơn vị sự nghiệp khác thuộc bộ.

Về điều khoản chuyển tiếp, Vụ Chính sách thuế tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm thi hành: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Tin liên quan