Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số quy định, chính sách có hiệu lực tháng 01/2021

Tin tức - Sự kiện  
Một số quy định, chính sách có hiệu lực tháng 01/2021

Quy định mới về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và bãi bỏ Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.

Nghị định ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao tại khoản 3 Điều 81 Luật Dược về quy định việc tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định gồm 05 chương và 18 Điều quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể:  Những quy định chung: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Tổ chức dược lâm sàng: Bộ phận dược lâm sàng và số lượng người làm công tác dược lâm sàng; Điều kiện của người làm công tác dược lâm sàng; người phục trách công tác dược lâm sàng; Hoạt động dược lâm sàng; Trách nhiệm thực hiện hoạt động dược lâm sàng;  Điều khoản thi hành.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến tổ chức, hoạt động dược lâm sàng tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề

Nghị định số 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức, thi hành của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng và để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019.

Nghị định gồm có 02 Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP như sau: “Điều 4. Đơn vị có lợi ích công chúng: i) Đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác; ii) Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán là các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán năm 2019; iii) Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 của Luật Kiểm toán độc lập, trừ đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này.”; (2) Điều khoản thi hành.

Quy định về tuổi nghỉ hưu

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2020 quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây hết hiệu lực: (a) Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; (b) Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; (c) Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định về tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Nghị định áp dụng đối với: Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Quy định về phòng cháy, chữa cháy

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Quản lý, sử dụng pháo

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi pháp luật khác.

Nghị định gồm 04 chương và 26 Điều quy định về quản lý, sử dụng pháo như: Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; Các hành vi bị nghiêm cấm; Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; Tiêu huỷ pháo, thuốc pháo; Giám định tư pháo về pháo, thuốc pháo; Trường hợp dược sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ... Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo.

Quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nghị định số 139/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thi hành một số quy định của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP về cơ sở bồi dưỡng, thẩm quyền triệu tập, cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và thực tiễn quy hoạch hệ thống trường quân sự tỉnh, thành phố, tổ chức lại trung đoàn khung thường trực của tỉnh và trường quân sự quân khu, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.​