Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023


Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam đã ban hành hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (Ngày Pháp luật năm 2023). Tại Văn bản, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam đã đưa ra một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 để các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo trong quá trình lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2023, cụ thể như:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo văn bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2023 phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình thông qua áp phích, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu./.