Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai, chỉ đạo đến các cấp ủy đảng. Để triển khai hiệu quả, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên địa bàn tỉnh qua các giai đoạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/4/2004Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/10/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được 18.932 buổi tuyên truyền cho 2.513.116 lượt người. Cụ thể, tại cấp tỉnh đã thực hiện 8.500 buổi tuyên truyền cho 1.180.000 lượt người, tại cấp huyện, cấp xã đã thực hiện 10.432 buổi tuyên truyền cho 1.333.116 lượt người. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Hiến pháp; các văn bản quy phạm pháp luật mới được Trung ương thông qua, ban hành; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong các lĩnh vực như: dân sự, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, khiếu nại, tố cáo….và các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cũng được lựa chọn, bám sát vào từng nhóm đối tượng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, để nâng cao chất lượng của các buổi tuyên truyền.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hình thức hội nghị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã in ấn và phát hành gần 1.215.700 tài liệu PBGDPL, như: tờ gấp, sách mỏng, sách pháp luật phát…. cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên đăng tải các tin, bài để PBGDPL đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: Báo Hà Nam mở nhiều chuyên trang, chuyên mục pháp luật như: “Hỏi - đáp pháp luật”, “Pháp luật và Đời sống”, “An ninh trật tự”.... Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, phóng sự ngắn về pháp luật như: Chuyên mục “ Pháp luật và cuộc sống”, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chuyên mục “An ninh Hà Nam”.... Với trên 49.685 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên mục đã kịp thời thông tin các chính sách pháp luật mới đến với cán bộ, nhân dân; phản ánh kịp thời tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Các Huyện ủy, Thành ủy cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc cấp phát tờ rơi, tờ gấp, sách nghiệp vụ, băng, đĩa nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật mới cho các xã, phường, thị trấn với mục đích phổ biến, giới thiệu, quán triệt các nội dung pháp luật mới liên quan thiết thực đến công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đời sống nhân dân. Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố còn chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; với hơn 23.400 lượt tin đã phát sóng về tình hình thi hành pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt, chuyên mục, giới thiệu văn bản mới về pháp luật, các tình huống hòa giải ở cơ sở… Tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành, cổ động ra quân thực hiện các chiến dịch như: ATGT, phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân về biển, đảo… Kẻ vẽ hàng nghìn pa nô, băng rôn tuyên tuyền về pháp luật.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với các hình thức: sân khấu hóa, thi viết, …Như: Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và phòng, chống tham nhũng; Cuộc thi viết tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính; Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đất đai; Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo và điển hình là cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (với 32.982 bài dự thi trên toàn tỉnh). Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể các cấp; ý thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật để từ đó có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và phát huy quyền dân chủ của mình. Đây cũng là một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng có ý nghĩa rất lớn trong mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Bên cạnh đó, công tác PBGDPL cũng đã được triển khai mạnh mẽ ở cơ sở, thông qua các Câu lạc bộ pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề của các Câu lạc bộ và của các Hội, đoàn thể ở cơ sở, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hoạt động hòa giải của các Tổ hòa giải cũng góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật tới với người dân ở cơ sở. Thông qua hoạt động này, đã giúp người dân ở cơ sở nắm rõ hơn các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của mình.

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều hình thức triển khai phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL thường xuyên được củng cố, kiện toàn và đáp ứng yêu cầu cả về lượng và chất; kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ngày càng được nâng cao; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) đã trở thành các hoạt động được diễn ra thường xuyên và đi vào nề nếp, không chỉ bó gọn trong các đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL của địa phương./.​