Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lệnh số 10/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuấ...

Lệnh số 10/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

* Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước

* Ngày ban hành: 03/07/2023

* Ngày có hiệu lực: 03/7/2023

* Nội dung chính:

Lệnh số 10/2023/L-CTN ngày 03/7/2023 của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2023.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không